24 maj 2018

Polityka Prywatności

Autor: Anna Pilsniak. Kategorie: Nowości i komunikaty .

RAW PILŚNIAK

Jaczkowice 33 b

55-200 OŁAWA

NIP 9121473251

www.masazolawa.pl

www.masaztwarzy.pl

www.wodadopicia.pl

Zgodnie z tzw. RODO, czyli Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a dokładnie jego artykułem 13 ust. 1 i 2.

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest firma RAW PILŚNIAK, Jaczkowice 33 b,55-200 OŁAWA, NIP 9121473251

2.Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz na adres email gabinet@masazolawa.pl albo pod adres siedziby firmy.

 

3.Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas podczas procesu rejestracji na zabiegi, bezpłatne inicjatywy, a także później, na naszych szkoleniach, wydarzeń branżowych, poprzez subskrypcję lub kontaktów biznesowych.

4.Cel przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • umożliwienie zarezerwowania i zmienienia terminu wizyty
 • zadawanie pytań drogą elektroniczną oraz telefoniczną
 • wysyłanie newslettera
 • wysyłamy Ci bezpłatne wiadomości z wartościowymi poradami, informacje o naszych kursach i szkoleniach.
 • potrzebujemy Twoich danych, aby realizować zamówienia i działania marketingowe (w tym wysyłanie niezapowiedzianych ofert handlowych)
 • obsługujemy zgłoszenia, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)
 • kontaktujemy się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Brak podania danych osobowych uniemożliwi nam świadczenie usług.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.
 • organizacji akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
Najszybciej usuniesz swój email z bazy przez odesłanie meila zwrotnego na meila gabinet@masazolawa.pl, „rezygnacja”

5.Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

* adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z produktu lub usługi.

Wymagamy podania przez Ciebie imienia i adresu email, abyśmy mogli wysyłać Ci:

 • darmowy newsletter
 • zaproszenia na warsztaty i kampanie promocyjne
 • niezapowiedziane oferty handlowe.

6.Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Wycofać zgodę można w każdym momencie, poprzez przesłany link w mailu lub drogą elektroniczną lub osobistą po kontakcie z Anna Pilśniak

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

7.Jakie masz uprawnienia wobec Firmy w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 Masz prawo do:

 1. Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO.

W dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Dietetyk Radosław Bernat przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w przypadku profilowania lub marketingu bezpośredniego.

Rezygnacja (wypisanie się) z otrzymywania informacji handlowych, będzie oznaczała sprzeciw w stosunku do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku Dietetyk Radosław Bernat nie będzie przetwarzał już danych osobowych w tym celu.

 1. Prawo dostępu do danych – art. 15 RODO.

Masz prawo do uzyskania od Dietetyk Radosław Bernat potwierdzenia, czy Dietetyk Radosław Bernat przetwarza twoje dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, Dietetyk Radosław Bernat może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

Wykonując to prawo możesz:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto, każdy użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez Dietetyka Radosława Bernata.

 

 1. Prawo do poprawiania danych osobowych – art. 16 RODO.

Masz prawo w dowolnym momencie poprawić swoje dane osobowe, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Dietetyka Radosława Bernata są nieprawidłowe. Masz również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

 1. Prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO.

Masz prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich Dietetyk Radosław Bernat przetwarzał te dane osobowe,
 • wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a Dietetyk Radosław Bernat nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym Dietetyk Radosław Bernat może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO.

Zgodnie z art. 18 ROO, masz prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych. Prawo to oznacza, że masz prawo zażądać, aby twoje dane osobowe nie były przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania.

Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:

 • gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażądał ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy dane osobowe użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Dietetyk Radosław Bernat , przetwarzając dane osobowe użytkownika.

 

 1. Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO.

Zgodnie z art. 20 RODO, masz prawo do przenoszenia dotyczących Ciebie danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczył Dietetyk Radosław Bernat . Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby Dietetyk Radosław Bernat przesłał te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Ciebie administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

 1. Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

8.Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Nie udostępniamy Twoich danych innym firmom. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącymi z oszustami i nadużyciami. może również przekazywać dane osobowe nastepującym kategoriom odbiorców:

 • firmie księgowej ,
 • kancelari prawnej,
 • firmy świadczące usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery.

 

9.Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Jeśli zapisałeś się na darmowy newsletter będziemy tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z otrzymywania korespondencji.

10.Przetwarzane dane osobowe są bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:

 • używanie certyfikowanych i bezpeicznych połączeń SSL,
 • używanie haseł i innych zabezpieczeń dostępu,
 • regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa,
 • kontrolowanie dostępu do danych,
 • metody anonimizowania.

 

11.Kontakt w sprawie danych jest możliwy:

 • przez formularz kontaktowy, email gabinet@masazolawa.pl, telefonicznie
 • korespondencyjnie na adres siedziby firmy
 • osobiście

 

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018

 

 

 

Zostaw komentarz